ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ

“ ” ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱠᱩᱲᱟᱭ ᱠᱚᱯᱟᱱᱛᱮ ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ

RSS ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱦᱟᱹᱞᱤ RSS ᱯᱷᱤᱰ ᱪᱟᱸᱫᱟ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹᱭ ᱢᱮ

“ ” ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱟᱢᱟᱩ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱫ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣᱟ 3
ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱢᱮ
ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱱᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ · ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ (ᱱᱟᱣᱩᱛᱟᱹᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ)  · ᱪᱤᱠ ᱦᱟᱨᱚᱯ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ
Message Board ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum - e-Governance)
ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟ
ᱨᱮᱴᱷᱟᱸᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ
Forum ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ
ᱨᱮᱴᱷᱟᱸᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ / ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum - e-Governance)
ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ
The e-Governance section provides one stop information access to available online citizen services, state specific e-Governance initiatives, mobile governance, RTI etc.
Back to top