ᱚᱲᱟᱜ / ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ / ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum - Agriculture)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ

ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum - Agriculture)

ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟ.

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱵᱸᱫᱷ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ , ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨᱟᱹᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ
ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ 0 ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟᱭ ᱮᱦᱚᱵᱟ
Back to top