ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ

ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ

ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟᱭ ᱮᱦᱚᱵᱟ :

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱵᱸᱫᱷ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ , ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ

Back to top