ᱚᱲᱟᱜ / ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ / ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum - e-Governance)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ

ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum - e-Governance)

ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱵᱸᱫᱷ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ , ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨᱟᱹᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ
ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ 1 April 15. 2015
Back to top