ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ

ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱤᱼᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ

ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱨᱮ 1 ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ (ᱠᱚ) ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱚᱣᱟ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱵᱸᱫᱷ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ , ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ

ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱱᱟᱭ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨᱟᱜ ᱞᱟᱹᱱᱟᱭ
एअएवे by sanskritmember@cdac.in ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ( ᱠᱚ) ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱵᱤᱪ ᱵᱟᱭ ᱱᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ sanskritmember@cdac.in April 15. 2015
Back to top