ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ / ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ

ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ(Discussion Forum)

ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱵᱸᱫᱷ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ , ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨᱟᱹᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ
ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ 1 October 09. 2015
ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ
more ...
Back to top