ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ

ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ

ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱨᱮ 1 ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ (ᱠᱚ) ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱚᱣᱟ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱵᱸᱫᱷ ᱯᱷᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ , ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ

ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱱᱟᱭ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨᱟᱜ ᱞᱟᱹᱱᱟᱭ
द्स्द् by snasant@cdac.in ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ( ᱠᱚ) ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱵᱤᱪ ᱵᱟᱭ ᱱᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ snasant@cdac.in October 09. 2015
ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ
more ...
Back to top