ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ / ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ (Minority Welfare )
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
Views
  • ᱨᱟᱡ Open for Edit

ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ (Minority Welfare )

ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱪᱟᱸᱜᱮ ᱨᱮ ᱚᱯᱚᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱭᱠ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱫ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ ᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ- ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ- ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ᱐ᱮ ᱐ᱮ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ (Minority Welfare)

ᱥᱮᱪᱷᱚᱱᱤᱠ ᱥᱚᱥᱚᱠ᱐ᱤᱠᱚᱨᱚᱱ
ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱮ ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱚᱠ᱐ᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ- ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ (शैक्षिक सशक्तीकरण)
नेविगतिओन
Back to top