ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ / ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤ᱐ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ (Scheduled Caste Welfare)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
Views
  • ᱨᱟᱡ Open for Edit

ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤ᱐ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ (Scheduled Caste Welfare)

ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤ᱐ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ

ᱤᱥᱴᱮᱸᱰ ᱟᱯ ᱮᱱᱰᱤᱭᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱤᱥᱴᱮᱸᱰ ᱟᱯ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ᱐ᱮ᱐ ᱠᱚ (स्टैंड-अप इंडिया योजना)
नेविगतिओन
Back to top