ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ / ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ (Girl Child Welfare)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
Views
  • ᱨᱟᱡ Open for Edit

ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ (Girl Child Welfare)

ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱞᱟᱣᱳ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱤᱴᱤ ᱣᱟᱧᱪᱟᱣᱳ ᱵᱤᱴᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱳ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱤᱴᱤ ᱣᱟᱸᱧᱪᱟᱣ ᱵᱤᱴᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱣᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾Beti Bachao Beti Padhao Yojna)
ᱥᱩᱠᱟᱸᱱᱭᱟ ᱥᱚᱢᱢᱤᱨᱤ᱐ᱷᱤ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱵᱮᱴᱤ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱵᱮᱴᱤ ᱯᱟᱰᱦᱟᱣ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱩᱠᱟᱸᱱᱭᱟ ᱥᱚᱢᱢᱤᱨᱤ᱐ᱷᱤ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱐ᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
नेविगतिओन
Back to top