ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ / ᱠᱟᱨᱵᱟᱨᱤᱭᱟ (entrepreneurship)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
Views
  • ᱨᱟᱡ Open for Edit

ᱠᱟᱨᱵᱟᱨᱤᱭᱟ (entrepreneurship)

ᱠᱟᱨᱵᱟᱨᱤᱭᱟ

ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ ᱥᱤᱪᱷᱩ᱐ᱟ ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
ᱠᱟᱹᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱟᱦᱚ᱐ᱮ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱞᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना)
ᱚᱴᱚᱞ ᱤᱱᱚᱣᱮᱱᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ( ᱮ.ᱟᱭ.ᱤᱢ.)
ᱚᱴᱚᱞ ᱤᱱᱚᱣᱮᱱᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ( ᱮ.ᱟᱭ.ᱤᱢ.)-Atal Innovation Mission (AIM)
नेविगतिओन
Back to top