ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ / ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱵᱤᱠᱟᱥ (Skill Development)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
Views
  • ᱨᱟᱡ Open for Edit

ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱵᱤᱠᱟᱥ (Skill Development)

ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱵᱤᱠᱟᱥ

ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ ᱥᱤᱪᱷᱩ᱐ᱟ ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
ᱠᱟᱹᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱟᱦᱚ᱐ᱮ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱞᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना)
नेविगतिओन
Back to top