ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ / ᱵᱤᱠᱚᱞᱚᱸᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ (ᱫᱤᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐) ᱥᱚᱥᱚᱠ᱐ᱤᱠᱚᱨᱚᱱ (Differently-abled Welfare)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
Views
  • ᱨᱟᱡ Review in Process

ᱵᱤᱠᱚᱞᱚᱸᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ (ᱫᱤᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐) ᱥᱚᱥᱚᱠ᱐ᱤᱠᱚᱨᱚᱱ (Differently-abled Welfare)

ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱵᱤᱠᱚᱞᱚᱸᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱥᱚᱥᱚᱠ᱐ᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱪᱷᱟ᱐ᱨᱚᱵᱤᱨᱤ᱐ᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱟᱱ ᱠᱚ
ᱵᱤᱠᱚᱞᱚᱸᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ (ᱫᱤᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ) ᱥᱚᱥᱚᱠ᱐ᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱪᱷᱟ᱐ᱨᱚᱵᱤᱨᱤ᱐ᱤ ᱟᱨ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱚᱸᱜ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱣᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾( छात्रवृत्ति व अन्य योजनाएं)
नेविगतिओन
Back to top