ᱚᱲᱟᱜ / ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ / ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱭ (Unorganized Sector Welfare)
ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
Views
  • ᱨᱟᱡ Open for Edit

ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱭ (Unorganized Sector Welfare)

ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱣᱤᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱵᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱟᱢ ᱟᱫᱢᱤ ᱵᱤᱢᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
ᱟᱢ ᱟᱫᱢᱤ ᱵᱤᱢᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ(Aam admi bima yojna)
नेविगतिओन
Back to top