ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
“ ” ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱟᱢᱟᱩ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱫ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣᱟ 0
ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱢᱮ
ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱱᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚᱸᱫᱷ · ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ (ᱱᱟᱣᱩᱛᱟᱹᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ)  · ᱪᱤᱠ ᱦᱟᱨᱚᱯ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ

ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱠᱩᱲᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ

Back to top