অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ

ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ

ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ  ᱢᱚᱦᱚ᱐ ᱐ᱚ ᱩᱱᱚᱠ᱐ᱚ  ᱰᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹmid day mealᱠᱚᱣᱟᱜᱱᱟᱢᱟᱸᱠᱚᱱ ᱟᱨ  ᱥᱮᱫᱮᱫ ᱟᱥᱟᱲᱟ  ᱨᱮ  ᱱᱤᱭᱚᱢᱤ᱐ᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱮ ᱾ ᱰᱷᱮᱨ  ᱠᱷᱚᱱ  ᱡᱟᱥ᱐ᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮᱡ  ᱐ᱮᱜᱮ ᱥᱤᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟᱠᱚ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱥᱮ᱐ᱟᱜ  ᱨᱮ  ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱐ᱤᱠᱤᱱ ᱐ᱮ ᱫᱟᱱᱟ  ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱐ᱮ ᱩᱱᱠᱩ  ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱫ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ  ᱢᱤᱞ  ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱨᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱚ ‘ᱯᱩᱨᱚᱠ ᱯᱚᱥᱚᱠ’ ᱨᱮᱪᱟᱜ  ᱥᱮ᱐ᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱥᱚᱲᱢᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱥᱚᱢᱟᱱ᱐ᱟᱵᱟᱫᱯ ᱥᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ  ᱢᱚᱦᱚ᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱨᱨᱦᱚᱸ ᱜᱚᱰᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱤ᱐ᱩᱱ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ-ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱜᱟᱹᱫᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡᱠᱟ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱐ᱮ  ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱾ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ᱐ᱟᱨ ᱡᱟᱹ᱐ ᱨᱤᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱷᱟᱵᱮ ᱯᱩᱨᱨᱩᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱐ᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱐ᱚᱯᱷᱟ᱐ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮᱜᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ  ᱤ᱐ᱩᱱ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  ᱜᱚᱰᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱐ᱮᱜᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱᱹ ᱵᱷᱟᱣ ᱟᱨ  ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱟ ᱵᱷᱟᱞᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱰᱚᱭ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ -ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱫᱚ᱐ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱮᱲᱟ  ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱐ᱮ ᱟᱭᱚᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱡᱜᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱭᱚᱜᱤ  ᱥᱚᱨᱚ᱐ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱜᱚᱰᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ  ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ  2408  ᱯᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱯᱨᱚᱭᱚᱡᱤ᱐ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ 15 ᱟᱜᱚᱥ᱐ 1995  ᱠᱷᱚᱱ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ  ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾  1997-98 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱮᱡᱮ  ᱠᱚᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩ  ᱟᱱᱟᱱᱟ ᱾   2003 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱢᱚᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ  ᱦᱚᱸ  ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱮᱱᱟ ᱾  ᱡᱮᱞᱮᱛᱟ  ᱱᱟᱣᱟᱪᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱥᱟᱲᱟ  ᱟᱨ  ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱜᱟᱨᱟᱱᱴᱤ  ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱚᱠᱴᱩᱵᱟᱨ 2007 ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ .ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱐ᱮ ᱞᱤᱪᱟᱹᱲᱟᱱ  3479 ᱵᱚᱞᱚᱠ  ᱨᱮ  VI  ᱠᱷᱚᱱ VIII  ᱨᱮ  ᱯᱟᱲᱦᱟᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮᱦᱚᱸ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾  ᱥᱮᱨᱢᱟ 2008-09 ᱠᱷᱚᱱ  ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱫᱤᱢᱚᱢ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱮ᱐ᱮ  ᱩᱪᱪᱚ  ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ  ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱚᱞᱚᱜ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ  ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ  ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱨᱚᱢ ᱯᱚᱨᱤᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱵ ᱐ᱷᱟᱨᱮ  ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  01. 04. 2010 ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ  ᱯᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱠᱚ

ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱚᱥ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ  ᱜᱚᱴᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ  ᱵᱷᱚᱨᱚ᱐ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱤᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱥᱚᱢᱚᱥᱟ ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱥᱟᱢᱟᱫᱷᱟᱱ-

 • ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ  ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ  ᱤᱥᱠᱩᱞ  ᱨᱮ  ᱟᱨ  ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱰᱚ ᱧᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱤ ᱹᱡᱤ ᱹᱮᱥ ᱹ ᱟᱨ  ᱮ ᱹᱟᱭᱹᱤ ᱹ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱵᱚ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱫᱟᱨᱥᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱠ᱐ᱟᱵᱚ ᱨᱮ VI  ᱠᱷᱚᱱ VIII  ᱠᱮᱞᱟᱥ ᱨᱤᱱ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ  ᱯᱚᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱧᱚᱢ-ᱧᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱷᱟᱨ  ᱨᱮ  ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱚᱜ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱾
 • ᱚᱞ- ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ  ᱨᱮᱜᱮᱡ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱠ ᱟᱨ ᱠᱮᱞᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ  ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱨᱮ ᱜᱚᱰᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾
 • ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱪᱷᱩᱴᱤ  ᱨᱮ ᱟᱠᱟᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ  ᱨᱮ  ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱯ ᱐ᱷᱟᱨ  ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱥᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ ᱮᱢᱟᱚᱜ  ᱾

ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ  ᱥᱟᱵᱟᱭᱚ᱐ᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱚᱸᱜᱷᱚᱴᱚᱠ

 • ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ  ᱠᱮᱞᱟᱥ  ᱨᱤᱱ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱨᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ 100 ᱜᱨᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱤᱪᱷᱤ  ᱟᱨ  ᱩᱪᱪᱚ  ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ ᱠᱮᱞᱟᱥ  ᱨᱤᱱ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ  ᱞᱟᱜᱤ᱐  ᱐ᱮ 150 ᱜᱨᱟᱢ ᱢᱤᱫ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ  ᱯᱤᱪᱷᱤ  ᱫᱚᱨ ᱐ᱮ  ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ᱤᱭᱟ  ᱠᱷᱟᱫᱫᱚᱭᱚ  ᱱᱤᱜᱚᱢᱟᱜ  ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱫᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚᱞᱟ᱐ᱮ  ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱵᱟᱸᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱦᱩᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱜᱚᱢ ᱠᱮ  ᱮᱢᱟᱭᱟᱭ ᱾
 • 11  ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱡᱟᱦᱟᱨᱮ - ᱟᱨᱩᱱᱟᱪᱚᱞ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ, ᱟᱥᱟᱢ , ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ , ᱢᱤᱡᱚᱨᱟᱢ , ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ , ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱸᱰ , ᱥᱤᱠᱠᱤᱢ , ᱡᱟᱢᱢᱩ ᱟᱨ  ᱠᱟᱥᱢᱤᱨ , ᱦᱤᱢᱟᱪᱚᱞ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ , ᱩ᱐᱐ᱚᱨᱟᱠᱷᱚᱰ  ᱟᱨ  ᱐ᱤᱨᱤᱯᱩᱨᱟ  ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  01. 12. 2009 ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮ  ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱤ ᱹ ᱰᱤ ᱹᱮᱥ  ᱥᱟᱜ  ᱫᱚᱨ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱦᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱮ  ᱥᱚᱸᱜᱷᱚ ᱥᱟᱥᱤ᱐ ᱯᱚᱱᱚ᱐  ᱨᱮᱭᱟᱭ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐  75/- ᱴᱟᱠᱟ  ᱢᱤᱫ ᱠᱩᱸᱱᱴᱚᱞ ᱦᱤᱥᱟᱵ ᱐ᱮ ᱱᱤᱜᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱜᱚᱫᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱠᱩᱞ  ᱐ᱷᱟᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱠᱚ ᱮᱟᱢᱟ ᱾
 • 01.12.2009  ᱠᱷᱚᱱ  ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ( ᱥᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱨ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ) ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ  ᱐ᱷᱟᱨ  ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  2.50 ᱴᱟᱠᱟ  ᱟᱨ  ᱩᱪᱪᱚ  ᱯᱨᱚᱯ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ ᱜᱤᱫᱨᱟ ᱠᱚᱞᱟᱜᱤ ᱐ᱮ 3.75 ᱴᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱟᱨ  ᱯᱩᱨᱵᱚ᱐᱐ᱚᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱜᱚᱰᱯᱚᱰ᱐ᱟ 90:10 ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ  ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ  60:40 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨ ᱐ᱮ ᱠᱤᱞ ᱦᱟᱴᱤᱝᱟ ᱾  1  ᱡᱩᱞᱟᱭ  2016 ᱨᱮ  ᱱᱚᱣᱟ  ᱫᱚᱨ ᱟᱨᱯᱷᱮᱨᱟᱣ  ᱥᱮ   ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱨᱩᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱᱟ -

(ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚᱨ 1  ᱡᱩᱞᱟᱭ  2016  ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ  )

᱐ᱷᱟᱨ

ᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱭ  ᱫᱚᱨ

 

ᱢᱤᱫ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐  ᱯᱚᱱᱚ᱐ (60:40 )

 

ᱯᱩᱨᱵᱚ᱐᱐ᱚᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ (90:10 )

 

 

ᱯᱚᱱᱚ᱐

ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ

ᱯᱚᱱᱚ᱐

ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ

ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ

4.13

2.48

1.65

3.72

0.41

 

ᱩᱪᱪᱚ

ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ

6.18

3.71

2.47

5.56

0.62

( ᱫᱚᱨ ᱫᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭ ᱢᱮ )

ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱤᱥᱤᱱ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱥ,ᱩ᱐ᱩ, ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ,ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

 • ᱫᱤᱥᱚᱢ  ᱡᱟᱠᱟ᱐  ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱮᱱ  ( ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱚᱲᱟᱜ )  ᱠᱟᱢ  ᱮᱥᱴᱚᱨ (ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ) ᱵᱮᱱᱟᱜ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱯᱤᱪᱷᱤ  60,000 ᱴᱟᱠᱟ   ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱐ᱮ  01.12.2009 ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱨ ᱥᱚᱸᱜᱷᱚ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚᱨ  ᱞᱟᱹᱜᱩ  ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱤᱪᱮᱱ ᱠᱟᱢ ᱤᱥᱴᱚᱨ  ᱵᱮᱱᱟᱣ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱦᱤᱥᱟ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱟᱨ  ᱯᱩᱨᱵᱚ᱐᱐ᱚᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ 90:10 ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱫᱚ 60:40 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱐ᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ 31.12.2009  ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱴᱤᱥ ᱥᱮ  ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟ 1-1/2009 - ᱰᱮᱠᱥ ( ᱮᱢᱹᱰᱤᱹᱮᱢᱹ)  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ  100 ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱠᱤᱪᱮᱱ ᱠᱟᱢ ᱤᱥᱴᱚᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ 20 ᱵᱚᱨᱜᱚ  ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱤᱫᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ 4 ᱵᱚᱨᱜᱚ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱡᱟᱭᱟ  ᱾ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱨ ᱥᱚᱸᱜᱷᱚ  ᱯᱚᱱᱚ᱐  ᱨᱤᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱤ᱐ᱷᱟᱱᱤᱭᱚ ᱫᱚᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱐ᱮ 100 ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱵ ᱨᱮ  ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱤᱥᱠᱩᱞ  ᱯᱤᱪᱷᱤ  ᱠᱤᱪᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱠᱤᱨᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ  5000 ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱚᱰᱚ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱤᱪᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ -
 • ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱ ( ᱮᱥᱴᱚᱵ, ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ )
 • ᱪᱟᱣᱞᱮ , ᱫᱟᱹᱞ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱟᱨ
 • ᱤᱥᱤᱱᱟᱜ  ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ
 • 01.12.2009 ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱥᱚᱭᱟ ( ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱᱤᱡ ) ᱠᱟᱢ  ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱐ᱮ ᱢᱟᱱᱫᱮᱭ  100 ᱴᱟᱠᱟ ᱪᱟᱫᱚ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ  ᱟᱨ  25 ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱜ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ  26  ᱠᱷᱚᱱ  100 ᱴᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ  ᱠᱚᱣᱟ  ᱚᱱᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ  ᱫᱟᱠᱟ  ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ  ᱦᱚᱲ ᱾ ᱨᱟᱥᱚᱭᱟ  ᱥᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱫᱮᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱚᱱᱩᱯᱟ᱐ ᱫᱚ 90:10(ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱩᱨᱵᱚ᱐᱐ᱚᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐  ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱨᱮ ) ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ  ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱫᱚ 75:25 ᱚᱱᱩᱯᱟ᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ᱐ᱮ  ᱯᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱚᱸᱜᱷᱚᱸ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱥᱠᱤᱢ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱨᱚᱵᱚᱸᱫᱷᱚᱱ , ᱚᱱᱩᱣᱤᱪᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱐ᱩᱞᱟ-ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ 1.8 % ᱜᱚᱰᱚ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪᱮ ᱜᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  0.2% ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱭ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮ ᱱᱤ᱐ᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱥ᱐ᱷᱤ᱐ᱤ

ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ  ᱟᱥᱟᱲᱟ ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱠᱚ ᱟᱩᱴ ᱥᱚᱨᱥ  ᱠᱚᱣᱟᱭ

ᱱᱚᱣᱟ  ᱢᱚᱦᱚ᱐ᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜᱨ  ᱟᱯᱩᱨ᱐ᱤ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱥᱟᱲᱟ ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱠᱚ ᱟᱩᱴ ᱥᱚᱨᱥ  ᱠᱚᱣᱟᱭ  ᱾ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱦᱚᱨ-ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱯᱚᱸᱪᱟᱭᱟ᱐ ᱨᱟᱡ  ᱟᱥᱟᱲᱟ , ᱥᱚᱭᱚᱢ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ  ᱥᱚᱢᱩᱦᱩ , ᱢᱟ᱐ᱟ ᱥᱚᱸᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱣ᱐ᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ ᱐ᱮ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ  ᱠᱟᱱᱟ  ᱤᱥᱤᱱ ᱚᱰᱟᱜ  ᱨᱮᱜᱮ  ᱤᱥᱤᱱ ᱚᱪᱚ   ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱨᱟᱥᱚᱭᱟ ᱥᱮ ᱤᱥᱤᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲ  ᱡᱚᱨ ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱾ 2013-14  ᱨᱮᱟᱭᱜ  ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱐ᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ  ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱜᱚᱨᱟ  ᱨᱮ 447 ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱥᱟᱲᱟ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ   ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱥᱟᱲᱟ ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱠᱚ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱩ᱐᱐ᱚᱨ  ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱱᱟᱴᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱᱟ - 185 ᱟᱨ 102 ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱟᱱᱟ ᱨᱮ  ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ  ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱥᱟᱲᱟ ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱟᱠᱟᱱ  ᱢᱟᱱᱫᱚᱰ ᱠᱚ -

 • ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ  ᱟᱥᱟᱲᱟ ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱠᱚ  ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱨᱱᱚᱭ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ        ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ  ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ - ᱜᱨᱟᱢ ᱯᱚᱸᱪᱟᱭᱚ᱐ , ᱵᱤ ᱹᱤ ᱹᱥᱤᱹ ᱮᱥ ᱹᱮᱢ   ᱹ ᱥᱤ ᱹ ᱯᱤ ᱹᱴᱤ ᱹᱮ ᱹ ᱢᱩᱭᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱚᱨᱯᱚᱨᱮᱥᱚᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱾ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱥᱟᱲᱟ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱥᱚᱥᱟᱭᱴᱤ ᱮᱠᱴ  ᱥᱮ  ᱴᱟᱨᱟᱥᱴ ᱮᱠᱴ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱐ᱮ  ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱠᱚ ᱢᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱢᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱠ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱰᱷᱟᱪᱟ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱟᱡᱟᱠ  ᱥᱚᱸᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ  ᱚᱞ-᱐ᱚᱞ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱢᱟ ᱾
 • ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ  ᱟᱥᱟᱲᱟ ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱟᱨ ᱟ᱐ᱩ ᱦᱚᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱥᱟᱱᱟᱠᱟ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱐ᱚᱨᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ  ᱵᱚᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨᱟᱜ  ᱥᱚᱦᱚᱢᱚ᱐ᱤ ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱡᱷᱚ᱐ᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ ᱮᱢᱚᱜ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱢᱟ᱐ᱨᱟ ᱟᱨ  ᱜᱩᱱᱵᱚ᱐᱐ᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱸᱪ ᱟᱨ  ᱱᱤᱨᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱯᱩᱨ᱐ᱤᱠᱚᱨ᱐ᱟ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱞᱟᱵᱷ ᱐ᱮᱜᱮ ᱟᱯᱩᱨ᱐ᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱦᱤᱥᱟ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱩᱯ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱮᱴᱟᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱮᱢᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮ  ᱥᱮᱞᱮᱫ  ᱟᱠᱟᱱ  ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱥᱟᱲᱟ ( ᱮᱱᱹᱡᱤᱹᱚᱹ) ᱱᱟᱠ  ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ  ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱐ᱩᱞᱟ- ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾  ᱱᱩᱭ ᱟᱥᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱐ᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ  ᱟᱜᱟᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ  ᱞᱟᱜᱤ᱐  ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱡᱟᱢᱡᱷᱚ᱐ᱟ ᱦᱩᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱱᱚᱵᱤᱱᱤᱠᱚᱨᱚᱱ

12 ᱯᱚᱸᱵᱚᱨᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮ  ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ  ᱞᱟ᱐ᱟᱨ  ᱨᱮ ᱚᱞᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱨᱚᱥ᱐ᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ -

 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤ᱐ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮ  ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱜᱚᱰᱚ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱡᱤ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱾
 • ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ  ᱤᱥᱠᱩᱞ  ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱨ  ᱨᱮ  ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱤᱨᱤ- ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮ  ᱢᱮᱥᱟᱠᱟ᱐ᱮ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱮᱢᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱜᱚᱰᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱟᱨ- ᱐ᱟᱨᱤᱠᱟ  ᱨᱮ ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱾
 • ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱢᱩᱞᱭᱚ  ᱥᱚᱪᱚᱠᱟᱸᱠᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱡ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨ-ᱫᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱾
 • ᱩ᱐᱐ᱚᱨ- ᱯᱩᱨᱵᱤ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ( ᱮᱱ ᱹᱤ ᱹᱟᱨ ) ᱥᱮ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱚ ᱵᱟᱫ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ-ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱞ ᱵᱟᱦᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱾  75 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱩᱱᱴᱚᱞ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ  ᱵᱟᱲ᱐ᱤ ᱠᱟ᱐ᱮ  150 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱩᱱᱴᱚᱞ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱾
 • 2013-14 ᱟᱨ  2014-15  ᱱᱚᱣᱟ  ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ  ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱐ᱮ  ᱨᱟᱥᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱫᱮᱭ 1000 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲ᱐ᱤ ᱠᱟ᱐ᱮ  1500 ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ  ᱥᱮᱨᱢᱟ  2015-16  ᱟᱨ 2016-17 ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ  ᱢᱟᱱᱫᱮᱭ  ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱮ᱐ᱮ 2000 ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾
 • ᱠᱷᱟᱫᱟᱭᱚᱱ ᱞᱟᱜᱚ᱐ , ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱜᱚ᱐, ᱢᱟᱞ ᱵᱟᱦᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ , ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱚᱭᱚ- ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱢᱟᱱ᱐ᱮᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱟᱹᱨᱩᱯᱷᱮᱨᱟᱼᱚ ᱨᱮ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 3% ᱫᱚᱨ ᱐ᱮ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ , ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱐ᱩᱞᱟ-ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱾
 • ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱤᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱟᱨ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ  ᱢᱚᱲᱮ  ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱵ ᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ 1500/-ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚᱨ ᱐ᱮ  ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ  ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱾ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱴᱟᱠᱟ  ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ 60:40 ᱚᱱᱩᱯᱟ᱐ ᱟᱨ  ᱩ᱐᱐ᱚᱨ- ᱯᱩᱨᱵᱤ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ  90:10 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱩᱯᱟ᱐ ᱞᱮᱠᱟ ᱐ᱮᱠᱤᱲ ᱜᱚᱜᱟ ᱾

ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱟᱨ  ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟᱜ  ᱮᱠᱤᱠᱚᱨᱚᱱ

ᱢᱟᱱᱚᱵ ᱥᱚᱸᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱚᱟᱞᱚᱭ ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ  ᱵᱟᱣ  ᱥᱚᱵᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱦᱤᱡ ᱐ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱸᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱱᱤᱥᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱯᱚᱱᱚ᱐  ᱨᱤᱱ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱤᱴᱴᱤᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱮᱟᱭ ᱾ ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ ᱵᱟᱞ  ᱥᱚᱸᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ  ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱢᱤᱫ  ᱯᱚᱦᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ 18 ᱥᱟᱞ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱸᱪ ᱟᱨ  ᱯᱨᱚᱵᱚᱸᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱮᱜ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ  ᱟᱡᱟᱨ- ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱟᱨ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱟᱨᱟ-ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱨᱤ ᱟᱨ  ᱵᱤᱠᱚᱞᱚᱸᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ  ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮ  ᱥᱩᱫᱷᱟᱨ

ᱢᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐  ᱨᱮ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤ᱐ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮ  ᱢᱮᱥᱟᱠᱟ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ 25.70 ᱞᱟᱠ ᱨᱚᱥᱚᱭᱟ ( ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱᱠᱚ) - ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱢᱟᱱᱫᱮᱭ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟ᱐ᱮ 1 ᱫᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2009 ᱠᱷᱚᱱ 1000 /-ᱴᱟᱠᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱮᱢᱟᱠᱚᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ  ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱞ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱫᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱩᱲᱟᱭ ᱨᱟᱥᱚᱭ- ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱷᱚᱨᱚᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱩᱯᱟ᱐ ᱫᱚ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱵᱚ᱐᱐ᱚᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ  90:10 ᱦᱤᱥᱟ ᱨᱮᱠᱤᱧ ᱦᱟᱴᱤᱧᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ 60:40 ᱚᱱᱩᱯᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱡᱤᱢᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱜᱚᱰᱚ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚ᱐ᱟ ᱐ᱮ 11.58 ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ  ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱤᱱ 10.8 ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱐ᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱲ᱐ᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱾

 

ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱺ ᱢᱟᱱᱚᱵ ᱥᱚᱸᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ ᱟᱨ ᱯᱚ᱐ᱨᱚ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ, ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱾© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate