অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ

ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱐ᱮ ᱜᱚᱰᱚ  ᱮᱢᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱹ᱐ᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱲᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ  ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚ᱐ᱟᱱ ᱠᱟᱹᱱᱤᱦᱚᱨᱟ  ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱩᱱᱤᱭᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱠ ᱥᱮᱞᱮᱫ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ  ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ - ᱨᱟᱴᱨᱤᱭᱚ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ , ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ  ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱚ ᱱᱤᱥᱚᱱ , ᱐ᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱮᱠᱷ-ᱵᱷᱟᱞ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ᱐ᱥᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱢᱟᱱᱚᱵ ᱥᱚᱸᱥᱟ᱐ᱷᱚᱱ ᱾

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱯᱨᱚᱡᱚᱱᱚᱱ ᱟᱨ ᱦᱚᱱ-ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱤᱯᱷᱩᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱟ᱐ᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ  ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ  ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱥᱚᱸᱠᱟᱨᱟᱢᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱚᱸᱠᱟᱨᱟᱢᱚᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱝᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱩᱯ- ᱡᱤᱞᱟ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱫ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱥᱩ᱐ᱷᱟᱨᱮᱼᱟᱭ ᱾ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ   ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱡᱟ᱐ᱮ  ᱱᱟᱭ- ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱐ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱚᱼᱢᱟ ᱚᱱᱟ᱐ᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ  ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱐ᱷᱟᱯᱱᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾  ᱒᱐᱑᱗-᱑᱘  ᱨᱮ  ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱒᱖,᱖᱙᱐ ᱠᱚᱨᱚᱲ  ᱴᱟᱠᱟ ᱢᱚᱸᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱮᱠᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ( ᱢᱤᱫ ᱐ᱮ ᱢᱮᱥᱟ )

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ (ᱮᱱ ᱹᱮᱪ ᱹᱮᱢ ᱹ) ᱨᱮ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱣᱟᱨ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱢᱤᱫ ᱐ᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱐ᱮ  ᱢᱮᱥᱟᱮᱱ ᱐ᱮ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱯᱨᱱᱟᱞᱤ  ᱡᱤᱣᱤ᱐ ᱨᱩᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱯᱟᱦᱟᱴᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱟᱵᱚᱱᱴᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱵᱮᱥ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱚᱸ᱐ᱩᱱᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱᱜ ᱢᱤᱫ ᱐ᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱫᱚ  ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ  ᱨᱚᱜ ᱥᱮ ᱵᱮᱢᱟᱨ- ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱚᱠ᱐ᱷᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ  ᱦᱚᱸ ᱮᱱ ᱹᱮᱪ ᱹᱮᱢ ᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱷᱟᱪᱟ ᱨᱮ  ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱫᱤᱢᱚᱢ  ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱹᱮᱪ ᱹᱮᱢ ᱹ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷ ᱯᱟᱦᱟᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱭᱟᱯᱚᱱ  ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱪᱤᱞᱟ ᱵᱤ᱐᱐ᱤᱭᱚ ᱯᱚᱥᱚᱱ  ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱣᱚᱡᱚᱱᱤᱠ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱟᱱᱚᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱥᱟᱥ᱐ᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ,  ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ  ᱯᱨᱚᱵᱚᱸ᱐ᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱ᱐ᱷᱚᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱜᱚᱭ ᱠᱚ  ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱯᱚᱱᱚ᱐ , ᱡᱤᱞᱟ , ᱟᱨ ᱯᱚᱸᱪᱟᱭᱟ᱐ ᱮᱥ᱐ᱷᱚᱨ ᱨᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚ᱐ᱚ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱢᱚ᱐ᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱥᱟᱲᱟ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ  ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ  ᱵᱷᱩᱨ᱐ᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱟᱞᱜᱟ ᱦᱚᱨ- ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱢᱟᱱᱚᱵ ᱥᱚᱸᱥᱟ᱐ᱷᱚᱱ ᱨᱮ  ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮᱭᱟᱜ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟᱪᱟᱨ ᱨᱟᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤ ᱥᱚᱸᱥᱟ᱐ᱷᱟᱱ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ( ᱮᱱ ᱹᱮᱪ ᱹᱮᱥ ᱹᱟᱨ ᱹᱥᱤ ᱹ ) ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱷᱟᱯᱱᱟ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱜᱚᱰᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮ  ᱥᱚᱡᱭᱚ ᱥᱟᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤ ᱥᱚᱸᱥᱟ᱐ᱷᱟᱱ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱫᱷᱟᱯᱱᱟ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ᱐ᱟ

ᱮᱱ ᱹᱮᱪ ᱹᱮᱢ ᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱨᱚ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ᱐ᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱡᱚᱱᱚᱱ ᱟᱨ ᱦᱚᱱ-ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱨᱮ  ᱠᱮᱸᱫᱨᱤ᱐ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱱᱚᱱᱤ  ᱥᱩᱨᱚᱠᱪᱷᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ (ᱡᱮ ᱹᱮᱥ ᱹᱣᱟᱭ .) ᱟᱨ  ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ  ᱣᱟᱦᱟᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ  ᱠᱟᱨᱭᱚᱠᱚᱨ᱐ᱟ (ᱟᱥᱟ ) ᱫᱟᱨᱟ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ  ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ  ᱱᱚᱣᱟ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱦᱚᱲᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱦᱚᱲᱠᱚᱣᱟ ᱢᱚᱱᱦᱚᱸ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ  ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱢᱚᱱᱟ ᱨᱮ  ᱯᱟᱹ᱐ᱭᱟᱣ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ  ᱚᱱᱟ᱐ᱮ  ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ  ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱠᱚ ᱟᱭᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱨᱵᱚᱡᱚᱱᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ  ᱐ᱮᱠᱚ  ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱚᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱢᱥᱭᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱨᱮ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱫᱤ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱰᱷᱟᱪᱟ ᱠᱚ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱮᱱ ᱹ ᱟᱨ ᱹ ᱮᱪ ᱹᱮᱢ ᱹ  ᱯᱷᱮᱠᱥᱤ  ᱯᱩᱞ ᱥᱚᱸᱥᱟ᱐ᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱭᱮᱜᱮᱼᱟᱭ ᱾

ᱮᱱᱹᱮᱪᱹᱮᱢᱹ ᱫᱟᱨᱟᱭ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱨᱮ  ᱦᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚᱥᱚᱵ ᱐ᱮ ᱢᱟ᱐ᱨᱤ᱐ᱚ ᱢᱤᱨᱤ᱐ᱩᱭ ᱫᱚᱨ ᱟᱨ ᱥᱤᱥᱩ ᱢᱤᱨᱤ᱐ᱩᱭ ᱫᱚᱨ ᱨᱮ  ᱠᱚᱢ  ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱜᱮ ᱥᱟᱭ-ᱥᱟᱭᱟᱜ  ᱵᱤᱠᱟᱥ  ᱞᱚᱠᱪᱷᱚ ( ᱮᱢᱹᱰᱤᱹᱡᱤᱹ) ᱔-᱕ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱰᱚ ᱧᱟᱢᱮᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮ᱐ᱟᱲ ᱨᱮ  ᱞᱟᱦᱟ ᱮᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ   ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ  ᱥᱚᱣᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ   ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ  ᱥᱚᱣᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱫᱚ ᱟᱹ᱐ᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱚᱭᱟ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱑᱒ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱐᱕ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚ᱐ᱟᱱ ᱯᱨᱚ᱐ᱷᱟᱱᱢᱚᱸ᱐ᱤᱨᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭ  ᱩᱰᱷᱟᱣ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱐ᱮ ᱟᱭᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱩᱱᱠᱩᱨᱤᱱ ᱦᱚᱱ-ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ  ᱦᱚᱲᱢᱚ , ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱚ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱢᱮᱱᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱸᱠᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱚᱢᱩᱫᱟᱮᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ  ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱸᱦᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱤ᱐ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱪᱤ᱐ ᱨᱮ  ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱥᱚᱢᱩᱫᱟᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱮᱸᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱨ ᱵᱤᱥ᱐ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱤᱥ᱐ᱟᱨ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹ᱐ᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱤᱠᱤᱭᱩᱴᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱵᱟᱵᱫᱮᱦᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱰᱚ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱤᱠᱮᱸᱫᱨᱤᱭᱚᱠᱚᱨᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱥᱚᱢᱩᱫᱟᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥᱥ᱐ᱷᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤᱭ ᱠᱮᱴᱮᱡᱟᱭ ᱟᱨ  ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱑᱘ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ  ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ

ᱚᱨᱩᱱᱟᱪᱚᱞ ᱯᱨᱟᱫᱮᱥ . ᱟᱥᱟᱢ , ᱵᱤᱦᱟᱨ , ᱪᱷᱚ᱐᱐ᱤᱥᱜᱚᱲ , ᱦᱤᱢᱟᱪᱚᱞ ᱯᱨᱟᱫᱮᱥ , ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ, ᱡᱟᱢᱢᱩ-ᱠᱟᱥᱢᱤᱨ , ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ , ᱢᱤᱡᱚᱨᱟᱢ , ᱢᱤᱡᱚᱨᱟ , ᱢᱮᱜᱷᱟᱞᱚᱭ , ᱢᱚ᱐ᱷᱚᱭ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ , ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱸᱰ. ᱩᱰᱤᱥᱟ, ᱨᱟᱡᱟᱥ᱐ᱷᱟᱱ, ᱥᱤᱠᱠᱤᱥ , ᱐ᱤᱨᱤᱯᱩᱨᱟ , ᱩ᱐᱐ᱚᱨᱟᱠᱷᱚᱸᱰ ᱟᱨ ᱩ᱐᱐ᱨᱯᱨᱚᱫᱮᱥ  ᱾

ᱡᱚᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱚᱥ᱐ᱮᱫ ᱜᱚ

 • ᱡᱟ᱐ᱮ ᱵᱟᱞ ᱢᱤᱨᱤ᱐ᱭᱩ ᱫᱚᱨ ᱟᱨ  ᱢᱟ᱐ᱨᱤ᱐ᱚ ᱢᱤᱨᱤ᱐ᱭᱩ ᱫᱚᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱢᱟ  ᱾
 • ᱟᱭᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ , ᱦᱚᱲ-ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟ-ᱯᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ, ᱡᱚᱞ(ᱫᱟᱜᱽ) , ᱥᱚᱪᱟᱞᱚᱭ ᱥᱟᱯᱷᱟ-ᱥᱚ᱐ᱨᱚ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱟᱨ  ᱦᱚᱲ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ , ᱱᱟᱯᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟᱱ  ᱡᱚᱢ-ᱧᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚ ᱠᱚ  ᱥᱚᱨᱵᱚᱡᱚᱱᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱮ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱾
 • ᱡᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱫ ᱵᱮᱢᱟᱨ-ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱾
 • ᱥᱚᱨᱵᱚᱡᱚᱱᱤᱠ  ᱯᱨᱟ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱾
 • ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ  ᱡᱚᱱᱚᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱐ᱷᱤᱱᱤᱨ  ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ- ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱚᱰᱯᱚᱰ᱐ᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ  ᱐ᱦᱮᱱᱢᱟ ᱾
 • ᱡᱟᱜᱟ  ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱱ-ᱢᱩᱨᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠ ᱠᱚ ᱦᱮᱡᱽ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱟᱹᱭᱩᱥ  ᱫᱟᱨᱟᱭ  ᱐ᱮ ᱡᱤᱵᱤ᱐ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾
 • ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱞᱟᱹ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱵᱟᱹᱰᱮ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱭ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱱᱟᱢ ( ᱠᱩᱲᱟᱭ)

 • ᱥᱤᱥᱩ ᱢᱤᱨᱤ᱐ᱭᱩ ᱫᱚᱨ  ᱠᱚᱢ ᱠᱟ᱐ᱮ  ᱓᱐ ( ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱰᱯᱚᱰ᱐ᱟ ᱐ᱮ ) ᱦᱩᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱢᱟ᱐ᱨᱤ᱐ᱚ ᱢᱤᱨᱤ᱐ᱭᱩ ᱫᱚᱨ ᱠᱚᱢ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱑᱐᱐ ( ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱠᱷ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱰᱯᱚᱰ᱐ᱟ ᱐ᱮ ) ᱦᱩᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱡᱮ᱐ᱮ  ᱠᱚ᱐ᱮ  ᱢᱚᱴ ᱯᱨᱚᱡᱚᱱᱚᱱ  ᱫᱚᱨ ᱒.᱑ ᱠᱚᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱐ᱮ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱒᱐᱑᱐ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱐ᱮ ᱕᱐ % ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚᱢ  ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹ᱐ᱤ ᱑᱐ % ᱫᱚ ᱒᱐᱑᱒ᱞ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱐ᱮ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱠᱟᱞᱟᱡᱚᱨ  ᱨᱩᱟᱹ ᱐ᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱚᱲᱠᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱒᱐᱑᱐ ᱐ᱮ ᱢᱩᱪᱟᱫ ᱩ᱐ᱟᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱒᱐᱑᱒ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱼᱟ ᱾
 • ᱯᱷᱟᱭᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱭᱠᱚᱯᱷᱟᱭᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱒᱐᱑᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱐ᱮ ᱗᱐ % , ᱟᱨ ᱒᱐᱑᱒ ᱐ᱮ ᱘᱐ % ᱟᱨ ᱒᱐᱑᱕ ᱐ᱮ  ᱢᱩᱪᱟᱫ ᱩ᱐ᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱰᱮᱸᱜᱭᱩ ᱐ᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱒᱐᱑᱐ ᱐ᱮ ᱕᱐ % ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱒᱐᱑᱒ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ  ᱤᱱᱥᱮᱯᱞᱟᱭᱴᱤᱥ ᱐ᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨ ᱒᱐᱑᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱐ᱮ ᱕᱐ % ᱠᱚᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱒᱐᱑᱒ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾
 • ᱒᱐᱑᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱐ᱮ ᱢᱚ᱐ᱤᱭᱟᱵᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱚᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱔᱖ ᱞᱟᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱟᱰᱟᱣᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱠᱩᱥᱴᱷᱚ ᱩᱱᱢᱩᱞᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱒᱐᱐᱕ ᱨᱮ ᱑.᱘ ᱑᱐᱐᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱑ ᱑᱐᱐᱐ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱭᱟᱪᱷᱚᱢᱟ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱰᱚᱴᱥ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱚᱠ᱐ᱮ ᱐ᱮ ᱘᱕ % ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱚᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱥᱚᱢᱩᱫᱟᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱮᱸᱫᱯᱨᱚᱼᱟ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ᱤᱭᱚ ᱞᱚᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ  ᱐ᱷᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱜᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱨᱮᱯᱷᱟᱨᱚ  ᱮᱠᱟᱭ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱒᱐ % ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱗᱕% ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱑᱐ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮ  ᱒ ᱞᱟᱠᱷ ᱕᱐ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱟᱥᱟ ᱠᱟᱭᱠᱚᱨ᱐ᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱥᱚᱢᱩᱫᱟᱤᱠ ᱐ᱷᱚᱨ ᱨᱮ

 • ᱟᱹ᱐ᱩ  ᱚᱰᱟᱜ ᱨᱮ ᱞᱟᱥᱮ  ᱨᱩᱟᱹ-ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱟᱱ- ᱱᱩᱨᱜᱟᱱ( ᱤᱞᱟᱡ) ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱚ  ᱨᱚᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱴ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱥᱚᱢᱩᱫᱟᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱦᱚᱲᱮ ᱟᱹᱪᱩ ᱐ᱟᱦᱟᱱᱟᱭ ᱾
 • ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱴᱷᱟᱣᱠᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱜᱚᱱᱵᱟᱰᱤ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱨᱚ᱐ᱤᱨᱚᱠᱪᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱨᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱐ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱐ᱮ ᱮᱜᱟ᱐ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨᱟᱜ ᱡᱚᱢ-ᱧᱩ ᱟᱨ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱡᱚ᱐ᱚᱱ ᱵᱟ᱐ᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ  ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱟ  ᱡᱟ᱐ᱮ ᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱚᱜᱟ ᱡᱚ᱐ᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱩᱯ-ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱨᱮ  ᱱᱟᱥᱮ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱟᱱ-ᱢᱩᱨᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥ᱐ᱷᱟ ᱾
 • ᱥᱚᱨᱵᱚᱡᱚᱱᱤᱠ ᱥᱚᱱᱩᱫᱟᱮᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱵᱮᱢᱟᱨ-ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱥᱮ ᱮᱞᱟᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱱᱤᱦᱟ᱐ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱰᱟᱠ᱐ᱟᱨ , ᱱᱟᱨᱥ , ᱨᱟᱱ ᱟᱨ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱱᱟᱯᱭ ᱟᱥᱯᱟ᱐ᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱐ᱟᱵᱮᱱ ᱢᱟ ᱾
 • ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱐ᱮ ᱥᱩᱭ ᱥᱮ ᱴᱤᱠᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱐ᱚ ᱟᱡᱟᱡ ᱐ᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱐ᱷᱟᱹᱣ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ  ᱵᱟᱹᱰᱤᱡᱚᱼᱟ ᱾
 • ᱨᱮᱜᱮᱡ  ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ᱐ᱟᱨ ᱨᱤ  ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  ᱡᱚᱱᱚᱱᱤ ᱥᱩᱨᱚᱠᱪᱷᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱨᱮᱯᱷᱨᱚᱞ , ᱯᱤᱨᱤᱣᱟᱦᱚᱱ ᱟᱨ ᱨᱚᱪᱷᱚᱠ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱫᱚᱨ ᱫᱟᱢ ᱟᱨ ᱩᱪᱤ᱐ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱩᱱᱱᱚ᱐ᱥᱤᱞ ᱯᱨᱚᱥᱚᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥ᱐ᱷᱟᱭᱟᱭ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱥᱚᱢᱩᱫᱟᱮᱠ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱵᱤᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱞᱚᱴ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱐ᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱤᱞᱟᱡ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱡ  ᱥᱚᱪᱟᱞᱚᱭ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱢᱟ ᱾

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ (ᱵᱟᱡᱟᱨ)  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ

ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ  ᱟᱵᱟᱫᱤ ᱥᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱤᱱ  ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱡᱟ᱐ᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱚᱴ ᱐ᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱚᱣᱟ᱐ᱷᱚ ᱦᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱠᱮᱸᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱭᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱮᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱑᱒ ᱯᱚᱸᱪᱵᱚᱨᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ (ᱵᱟᱡᱟᱨ)  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱡᱚᱢᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥ᱐ᱷᱟᱵ ᱫᱚ ᱑᱑ ᱯᱚᱸᱪᱵᱚᱨᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱱ ᱐ᱟᱦᱮᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱔᱕᱐᱐ ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱮᱭ ᱵᱤ᱐᱐ᱤᱭᱚ ᱥᱩᱢᱤ᱐ᱤ ᱦᱮ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱑᱒ ᱥᱤ᱐ᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱐᱘ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱰᱩᱵ ᱨᱮ ᱢᱚᱸᱡᱩᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ  ᱵᱟᱭ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱩᱫᱤᱥᱟ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱪᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱫᱚ  ᱥᱚᱦᱚᱨ, ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ  ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨ  ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱭᱟᱜ ᱚᱰᱟᱜ ᱫᱩᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ  ᱠᱩᱢᱵᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱠᱚ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ  ᱨᱟᱱ- ᱢᱩᱨᱜᱟᱱᱹ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ  ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱣᱟ  ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮᱡ ᱩᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱰᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱟᱣ ᱵᱟ᱐ᱷᱟᱣ ᱟᱥᱟᱲᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱥᱭᱠᱷᱟ ᱕ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱡᱚᱱᱚᱥᱭᱠᱷᱟ  ᱗  ᱢᱟᱦᱟᱱᱚᱜᱚᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱗᱗᱙ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚᱼᱟ ᱾

ᱵᱚᱡᱚᱴ

ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱟᱭᱚᱜ ᱑᱒ ᱯᱚᱸᱪᱵᱚᱨᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ( ᱒᱐᱑᱒-᱑᱗) ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ  ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱑᱕,᱑᱔᱓ ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱯᱩᱭ.ᱥᱟᱭ ᱢᱚᱸᱡᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱚᱭᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱐ᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱑᱖,᱙᱕᱕ ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱨᱚᱥ᱐ᱟᱵᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱼᱟ ᱾

ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱺ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ , ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱣᱟᱨᱚ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ , ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱾


© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate