অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱮᱪᱷᱚᱱᱤᱠ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ

ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱮᱪᱷᱚᱱᱤᱠ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ

ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ  ᱜᱟᱹᱫᱮᱞ  ᱨᱤᱱ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱮᱥ  ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱵᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱮᱪᱷᱚᱱᱤᱠ ᱨᱤᱱ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ

ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ

ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ  ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ  ᱵᱷᱟᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱢᱟᱱᱚ᱐ᱟᱱ  ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱸ᱐ᱤᱨᱤ  ᱭᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ 15 ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱩᱰᱷᱟᱣ ᱡᱩᱱ 2006 ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤ ᱯᱨᱟᱵᱟᱫᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱜᱟᱹᱫᱮᱞ ᱨᱤᱱ  ᱦᱟ᱐ᱟᱝᱟᱱ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱪᱷᱟ᱐ᱚᱨᱚᱵᱤᱨᱤ᱐ᱤ  ᱮᱢᱚᱜ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱩᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱩᱫᱤᱥᱟᱹ

ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱫᱚ ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱜᱟᱹᱫᱮᱞ ᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱤᱪᱟᱲ ᱐ᱷᱟᱨ  ᱨᱤᱱ  ᱦᱟ᱐ᱟᱝᱟᱱ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟ  ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱥᱮᱫᱽ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱮᱢᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ᱐ᱮ ᱩᱱᱠᱩ  ᱜᱤᱹᱫᱨᱟᱹ  ᱵᱚᱫᱮᱥ  ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱟ ᱾

ᱥᱟ᱐ᱟᱢ ᱠᱚ

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱮᱥ  ᱨᱮ  ᱯᱤᱹᱡᱤᱹ ᱟᱨ ᱯᱤᱹᱮᱪᱹᱰᱯ ᱹ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐  ᱐ᱮ  ᱵᱮᱭᱟᱡ  ᱤᱢᱫᱟᱫ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ

ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾   ᱨᱟᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱚ   ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ  ᱟᱭᱚᱜ   ᱟᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ , 1992  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱷᱟᱨᱟ - 2(ᱜ)

ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱞᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱮᱢᱚᱜ  ᱨᱮᱭᱟᱜ

ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱸᱫᱮᱨᱤᱭᱚ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ

 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱵᱤᱫᱮᱥ  ᱨᱮ ᱩᱡᱡᱚ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ᱤᱭᱚ ᱵᱮᱸᱠ  ᱮᱥᱚᱥᱤᱮᱥᱚ ( ᱟᱭᱹᱵᱤᱹᱮᱹ ) ᱭᱟᱜ  ᱢᱮᱱᱟᱜ  ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱨᱤᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱤᱹᱡᱤᱹ , ᱮᱢᱹᱯᱷᱤᱞᱹ ᱟᱨ ᱯᱤᱹᱮᱪᱹᱰᱤᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱴᱷᱚᱭᱠᱚᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱜᱮ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱤᱹᱡᱤᱹ  ᱟᱨᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱤᱹᱮᱪᱹᱰᱤᱹ ᱡᱟᱦᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱜᱮ ᱾
 • ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱪᱷᱩᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱡᱮ ᱟ᱐ᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱥ ᱵᱟᱜᱤ  ᱠᱟ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟᱭ ᱥᱮ  ᱵᱟᱨᱫᱟᱜᱟᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱰᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾
 • ᱡᱩᱫᱤ  ᱡᱟᱦᱟᱭ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟ᱐ᱟᱣᱟ  ᱩᱱ ᱚᱠ᱐ᱚ ᱜᱮ  ᱤᱢᱫᱟᱫ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱵᱚᱸᱫᱟᱭ ᱾
 • ᱡᱩᱫᱤ  ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚ᱐ᱨᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱞᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱞᱤ ᱯᱚᱨᱚᱢᱟᱱ  ᱯᱚ᱐ᱨᱚ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱦᱟ᱐ᱟᱣᱮᱟᱭ  ᱟᱨ  ᱡᱩᱫᱤ  ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ  ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱸᱝ ᱜᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱫᱟᱭ ᱾ ᱟᱨ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟ  ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱱᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱠᱚ  ᱨᱩᱟᱹᱲ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷᱮ ᱦᱟ᱐ᱟᱣᱮᱫ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱵᱟᱸᱪᱷᱤ᱐ᱚᱼᱟᱭ , ᱡᱩᱫᱤ  ᱩᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠ᱐ᱚ  ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐  ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱾
 • ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱸᱠ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱟᱨ  ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱱᱤᱫᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱜᱚᱡ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱨᱮᱠᱚᱰ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ  ᱟᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱨᱤᱱ  ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱜ ᱟᱨ  ᱢᱟᱦᱟᱞᱮᱠᱷᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱪᱷᱚᱠ ᱦᱮ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱹᱪᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱮᱡᱮᱸᱥᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱡᱟᱸᱪ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟᱭ ᱾
 • ᱫᱚᱥᱟᱨ  ᱥᱮᱨᱢᱟ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  ᱯᱩᱭᱥᱟ  ᱩᱱ ᱵᱷᱩᱨ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱐ᱤᱱ ᱵᱷᱩᱨ ᱩᱱᱤ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱣ  ᱥᱮᱨᱢᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱤᱹᱯᱤᱹ ᱟᱨᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱵᱚᱫᱷᱚᱱ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ   ᱩᱯᱚᱭᱚᱜᱤ᱐ᱟ ᱯᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚ᱐ᱨᱚ ᱵᱟᱭ ᱡᱚᱢᱟᱭᱟ  ᱵᱷᱩᱨ  ᱾
 • ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱚᱱ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱵᱮᱸᱠ  ᱯᱩᱭᱥᱟ  ᱟᱨ ᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱟᱥ᱐ᱚᱵᱤᱠ᱐ᱟ ᱩᱯᱚᱞᱚᱵᱫᱷᱤ ᱨᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱥᱟᱤᱴ ᱨᱮ ᱮᱢᱟᱭ ᱾ ᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱱᱤᱫᱤᱨᱫᱤᱴ ᱵᱮᱸᱠ ᱟᱨ ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱢᱟᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ ᱐ᱟᱞᱟ  ᱨᱮ ᱥᱩᱦᱤ  ᱠᱟ᱐ᱮ  ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱪᱷᱚ᱐ᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱜᱮᱭᱟᱯᱚᱱ  ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱾
 • ᱵᱮᱸᱠ  ᱱᱚᱣᱟ  ᱜᱚᱴᱟᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱜᱟᱹᱫᱮᱞ  ᱨᱤᱱ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ , ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤ᱐ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱚᱱᱩᱥᱩᱪᱤ᱐ ᱡᱚᱱ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱤᱪᱷᱤᱲᱤ ᱡᱟᱹ᱐ᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ  ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱡᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ  ᱟᱞᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱾
 • ᱵᱮᱸᱠ  ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭᱟᱜ  ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥ  ᱠᱟ᱐ᱮ, ᱮᱱᱟᱝ  ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱢᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟᱜ  ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ  ᱟᱨ  ᱢᱚᱸᱱᱡᱩᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱐ᱩᱞᱟ- ᱡᱚᱠᱷᱟ  ᱐ᱟᱞᱟ - ᱐ᱟᱞᱟ  ᱨᱮ  ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ  ᱟᱨᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱦᱷᱟᱜ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱮᱡᱮᱸᱱᱡᱤ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭᱮ ᱜᱚᱜᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱞᱮᱠᱢᱟᱱ

 • ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱮᱨᱟ -14  ᱨᱮ ᱚᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱠᱟᱱ  ᱯᱟᱴᱷᱚᱭᱠᱚᱨᱚᱢ -  ᱯᱤᱹᱡᱤᱹ , ᱮᱢᱹᱯᱷᱤᱞᱹ ,ᱟᱨ  ᱯᱤᱹᱮᱪᱹᱰᱤᱹ ᱠᱚᱨᱥ   ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱨ᱐ᱤ ᱠᱚᱢᱟᱭ ᱾
 • ᱟᱨ  ᱱᱚᱣᱟ  ᱯᱨᱚᱡᱚᱱ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ᱤᱭ ᱵᱮᱸᱠ ᱮᱥᱚᱥᱤᱮᱥᱚᱱ  ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱠᱪᱷᱮᱱᱤᱠ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ  ᱡᱟᱦᱟᱱ  ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱚᱱ  ᱨᱤᱱᱮ  ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱠᱟᱢᱟ ᱾

ᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱡᱡᱚ᱐ᱚᱢ  ᱥᱤᱢᱟ

 • ᱱᱚᱟᱣ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱨᱤᱱ ᱮᱜᱟ᱐- ᱟᱯᱟ᱐ᱟᱜ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱾ ᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ  6 ᱞᱟᱷᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱮᱨ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱾
 • ᱟᱭ ᱾  ᱤᱱᱠᱟᱢ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯ᱐ᱨᱚ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱾ ᱥᱚᱸᱜᱷᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤᱱ ᱥᱚᱠᱪᱷᱚᱢ ᱯᱚᱫᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ   ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱚᱢᱟ ᱾

ᱚᱱᱩᱥᱚᱸᱥᱟ ᱥᱩᱢᱤ᱐ᱤ

 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱤᱱᱤᱡ  ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱨᱤ  ᱥᱚᱸᱜᱭᱩᱠ᱐ᱚ  ᱥᱚᱪᱤᱵᱟᱜ ᱚᱫᱷᱚᱪᱷᱚ᱐ᱟ ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱩᱥᱚᱸᱥᱟ  ᱥᱩᱢᱤ᱐ᱤ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮ  ᱵᱤ᱐᱐ᱤᱭᱚ ᱵᱤᱦᱷᱟᱜ , ᱱᱚᱰᱮᱞ ᱵᱮᱸᱠ , ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱸᱭᱚᱡᱚᱠ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱦᱷᱚᱜ ᱨᱤᱱ ᱩᱯ-ᱱᱤᱫᱮᱥᱚᱠ ᱾ ᱩᱯ- ᱥᱚᱪᱤᱵᱮ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱤ᱐ᱤ  ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ  ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱟᱫᱮᱫᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱤᱠᱪᱷᱟᱭ ᱾ ᱟᱨ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  ᱚᱱᱩᱥᱚᱸᱥᱟᱭᱟᱭ ᱾
 • ᱱᱚᱱᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱚ ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱜᱟᱹᱫᱮᱞᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱯᱚᱲ᱐ᱟ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱐ᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱨᱚ᱐ᱷᱚᱢᱤᱠ᱐ᱟ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱤᱢᱫᱟᱫ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱫᱚᱨ

 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ , ᱟᱭᱹᱵᱤᱹᱮᱹ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱤᱪᱷᱮᱱᱤᱠ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱜᱚᱴᱟᱠᱟᱱ ᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢᱤᱭᱟ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱐ᱮ  ᱵᱷᱚᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ  ᱜᱚᱜᱟᱭ ᱾
 • ᱨᱤᱱ ᱤᱥ᱐ᱷᱟᱜᱚᱱ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱟᱫᱷᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ  ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ , ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱟᱠᱱᱟ ᱨᱤᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱨᱮ  ᱐ᱟᱞᱟ -᱐ᱟᱞᱟ  ᱨᱮ  ᱥᱚᱸᱥᱚᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟ᱐ᱮ  ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟ  ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱾
 • ᱨᱤᱱ ᱤᱥ᱐ᱷᱚᱜᱚᱱ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱚᱫᱷᱤ ᱢᱩᱪᱟᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱞᱫᱷᱚᱱ  ᱠᱤᱥ᱐ ᱟᱨ ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱟᱡᱽ ᱱᱤᱡᱮ ᱐ᱮᱜᱮ ᱜᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼ ᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱯ ᱐ᱚᱨᱟ ᱾ ᱯᱩᱨᱟᱭᱤᱡ ᱮᱡᱮᱸᱥᱤ

ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ   ᱠᱚ  ᱐ᱚᱨᱟ ᱾ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱟᱨ  ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭᱟᱜ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱ  ᱥᱟᱢᱪᱷᱚ᱐ᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱾ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱸᱠ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱾ ᱵᱮᱭ

 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ , ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ  ᱠᱚ   ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ  ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ  ᱜᱮ  ᱜᱚᱜᱟᱭ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱯᱨᱚᱵᱟᱫᱷᱟᱱ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱩᱯᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟ᱐ᱮ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱧᱮᱞ-ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱨ ᱐ᱩᱞᱟ-ᱡᱚᱠᱷᱟ  ᱨᱮ  ᱚᱞᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ  ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ , ᱵᱷᱚᱨᱚ᱐  ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟ ᱐ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱩ᱐ᱩᱢᱟᱱ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱾ ᱮᱡᱮᱸᱥᱤ ᱐ᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱪᱷᱚᱫᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱸᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱜᱩᱭᱟᱠᱚᱱ ᱥᱟᱢᱪᱷᱚ᱐ᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱜᱚᱜᱟᱠᱤᱧ ᱾

ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ( ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ)  ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱫᱚᱨᱥᱤ᱐ᱟ

 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ( ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ)  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱣᱯᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱯᱨᱚᱭᱚᱡᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ , ᱵᱮᱸᱠ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱣ ᱥᱚᱠᱪᱷᱚᱢ ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ᱥᱩᱢᱤ᱐ᱤ ᱐ᱷᱚᱯᱚᱱᱟᱭᱟᱭ ᱾
 • ᱱᱚᱰᱚᱞ ᱵᱮᱸᱠ  ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ  ᱐ᱟᱞᱟ  ᱨᱮ  ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤ᱐᱐ᱤᱭᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱥ᱐ᱚᱵᱤᱠ ᱯᱨᱚᱜᱚ᱐ᱤ ᱨᱤᱯᱚᱴ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ ᱴᱷᱮᱱ  ᱵᱷᱮᱡᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱴᱟᱹᱣᱟᱹᱭᱟᱹ ᱾
 • ᱱᱚᱰᱮᱞ  ᱵᱮᱸᱠ  ᱪᱷᱟ᱐ᱚᱨᱚᱵᱤᱨᱤ᱐ᱤ  ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱫ  ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ  ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱚ , ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱮᱭᱨᱟ, ᱟᱥᱟᱲᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ , ᱠᱮᱞᱟᱥ , ᱞᱤᱸᱜ , ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱥᱮ  ᱵᱷᱩᱨ᱐ᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ  ᱞᱮᱠᱷᱟ ,  ᱟᱥᱟᱢᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱨᱤᱱ ᱮᱜᱟ᱐- ᱟᱯᱟ᱐  ᱨᱤᱱᱟᱜ  ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱠᱚ  ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾
 • ᱱᱚᱰᱮᱞ ᱵᱮᱸᱠ  ᱟᱡᱟᱜ  ᱵᱮᱣᱥᱟᱤᱴ  ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱥ᱐ᱚᱵᱤᱠ ᱟᱨ ᱵᱤ᱐᱐ᱤᱭᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱨᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾

᱐ᱩᱞᱟ-ᱡᱚᱠᱷᱟ

ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱤ᱐᱐ᱤᱭᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱥ᱐ᱚᱵᱤᱠ  ᱱᱤᱥᱯᱟᱫᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ  ᱥᱚᱢᱚᱭ  ᱨᱮ ᱚᱣᱯᱥᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱚᱟᱞᱚᱭ , ᱵᱷᱚᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱧᱩ᱐ᱩᱢᱟᱱ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱮᱡᱮᱸᱱᱤ  ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱐ᱩᱞᱟ-ᱡᱚᱠᱷᱟ  ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱡᱚᱡᱚᱱᱚ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱥᱩᱪᱤ ᱡᱟᱦᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ  ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  ᱵᱮᱭᱟᱡ ᱤᱢᱫᱟᱫ  ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ -

 • ᱠᱟᱞᱟ ᱢᱟᱱᱵᱤᱠᱤ ᱥᱟᱢᱟᱡᱵᱤᱜᱮᱭᱟᱱ
 • ᱵᱟᱱᱤᱡ
 • ᱵᱤᱜᱮᱭᱟᱱ
 • ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱡᱮᱱᱮᱴᱤᱠ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱚᱫᱚᱜᱤᱠᱤ  ᱯᱟᱨᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱱᱤᱭᱚ  ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱱᱮᱭᱱᱚ - ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ
 • ᱢᱮᱨᱤᱱ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱯᱚᱴᱨᱚ- ᱨᱟᱥᱟᱭᱚᱱ  ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱯᱚᱞᱟᱥᱴᱤᱠ  ᱯᱨᱚᱫᱚᱭᱜᱤᱠᱤ
 • ᱠᱟᱨᱟᱭᱚᱡᱮᱱᱤᱠ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱢᱮᱠᱟᱴᱚᱨᱚᱱᱤᱠᱥ
 • ᱚᱴᱚᱢᱚᱪᱚᱱ ᱨᱚᱵᱚᱴᱤᱠᱥ
 • ᱞᱮᱡᱟᱨ  ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ
 • ᱞᱚ ᱴᱮᱢᱯᱮᱨᱮᱪᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨᱢᱟᱞ ᱰᱟᱭᱱᱟᱢᱤᱠᱥ
 • ᱫᱤᱨᱤᱥᱴᱤ ᱢᱤ᱐ᱤ
 • ᱟᱨᱴ  ᱨᱮᱥᱴᱚᱨᱮᱪᱚᱱ ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ
 • ᱰᱟᱨᱠ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱵᱟᱨ  ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱮᱢᱮᱡᱤᱧ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ
 • ᱵᱤᱠᱮᱸᱫᱤᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱵᱤᱡᱞᱤ ᱵᱤ᱐ᱚᱨᱚᱱ ( ᱥᱤ᱐ᱩᱢ ᱐ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱡᱤᱞᱤ ) ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤ , ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱵᱟᱵᱚ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱠᱚᱢᱯᱚᱡᱤᱴ ᱢᱮᱴᱮᱨᱤᱮᱞ  ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱧ
 • ᱯᱮᱸᱠᱮᱡᱤᱧ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱱᱟᱵᱷᱤᱠᱤᱭᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱢᱟᱞᱴᱤ -ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱚᱸᱪᱟᱨ  ᱤᱱᱡᱤᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱥᱟᱦᱤ᱐ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱚᱫᱚᱜᱤᱠᱤ  ᱥᱩᱨᱚᱠᱪᱷᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱧ
 • ᱠᱤᱨᱤᱥᱤ  ᱟᱨ  ᱠᱤᱨᱤᱥᱤ  ᱯᱨᱚᱫᱚᱭᱚᱜᱤᱠᱤ
 • ᱠᱤᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱮᱭᱟ
 • ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ
 • ᱯᱩᱥᱯᱚ ᱠᱤᱨᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱞᱮᱸᱰᱮᱥᱠᱮᱯᱤᱧ
 • ᱠᱷᱟᱫᱭᱚ  ᱵᱤᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨ  ᱯᱨᱚᱫᱚᱭᱚᱜᱤᱠᱤ
 • ᱢᱚᱱᱤᱠᱤ  ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱠᱤᱨᱤ᱐ᱤ ᱥᱚᱸᱥᱟᱫᱸᱚᱱ
 • ᱵᱟᱜᱣᱟᱱᱤ
 • ᱵᱚᱱᱚᱥᱯᱚ᱐ᱤ ᱨᱚᱜ ᱦᱤᱜᱮᱭᱟᱱ
 • ᱩᱨᱡᱟ ᱚᱫᱷᱭᱚᱱ
 • ᱯᱷᱟᱨᱢ  ᱯᱟᱵᱟᱨ  ᱟᱨ ᱢᱤᱥᱤᱱᱟᱨᱤ
 • ᱯᱚᱥᱩ  ᱪᱤᱠᱤ᱐ᱥᱟ ᱵᱤᱜᱮᱭᱟ
 • ᱵᱷᱩᱢᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱞ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ
 • ᱵᱚᱱᱚᱥᱯᱚ᱐ᱤ  ᱯᱨᱚᱡᱚᱱᱚᱱ ᱟᱨ  ᱟᱱᱩᱵᱚᱸᱥᱤᱠᱤ
 • ᱞᱚᱜᱷᱩ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ  ᱯᱨᱚᱫᱚᱭᱚᱨᱚᱜᱤᱠᱤ
 • ᱢᱟᱦᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱟᱨ  ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞᱤᱭᱚ ᱵᱤᱜᱮᱭᱟᱱ
 • ᱮᱢᱹᱯᱤᱹᱮᱹ
 • ᱮᱢᱹᱥᱤᱹᱮ
 • ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ  ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱜᱮᱭᱟ

ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱺ ᱚᱞᱯᱚᱥᱚᱸᱠᱷᱚᱠ ᱵᱟᱵᱚ᱐ᱮ ᱠᱟᱹᱱᱤᱭᱮ ᱢᱟᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ , ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱾© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate